WV systems s.r.o.
Víme jak ... srozumitelná řešení


Jihočeská hospodářská komora

Služby

Kritickým místem při tvorbě informačních systémů je specifikace požadavků. Úspěch IT analýzy či konzultace je postaven na schopnosti precizní identifikace potřeb, schopnosti rychle se zorientovat v komplexní problematice a vytvořit srozumitelné specifikace informačních systémů v souladu s potřebami zákazníka. Kvalitně provedená analýza sníží nejen náklady spojené s vývojem, implementací a testováním, ale i následné náklady na provoz a další rozvoj systému. Kvalitní dokumentace je nutná i pro pozdější schopnost, rychle a levně přizpůsobovat informační systémy novým požadavkům.

Rozsah poskytovaných služeb WV Systems:

> Příprava a realizace výběrových řízení
> Analýza současného stavu systému a SW audit
> Zpracování informační strategie
> Zpracování úvodních studií
> Analýza a formulace požadavků na systém
> Správa katalogu požadavků a řízení změn
> Návrh informačních systémů
> Analýzy a konzultace zabezpečení systémů a zálohování dat

Cílem WV SYSTEMS je být dlouhodobým spolehlivým partnerem se schopností pokrýt požadavky jak standardními produkty a řešeními renomovaných světových výrobců, tak řešením na míru splnit i velmi specifická přání svých zákazníků.

Nedílnou součástí dodávek řešení je zavedení do provozu – implementace, služba poskytovaná týmem konzultantů, kteří se podle implementačního plánu podílejí na zavedení systému. Na kvalitě implementace značně závisí využitelnost vybraného řešení. Teprve kvalitní implementace nákup systému několikanásobně zhodnotí.
Proces implementace v bodech:

Analýza Info

V rámci implementace je v první řadě analyzováno prostředí zákazníka. Výstupem jsou souhrnné informace o současném i očekávaném stavu, speciální požadavky na funkcionalitu sytému, jeho další rozvoj a údržbu z pohledu technologického, finančního a operačního. Součástí analýzy je i posouzení technického, komunikačního a provozního prostředí včetně např. návrhu migrace a datových konverzí pro import do systému, časové náročnosti jednotlivých etap implementace, apod.

Projekt Info

Další fází implementace je projekt, který definuje harmonogram implementace s vazbou na plán a vytížení kapacit zdrojů, na definici rozpočtu projektu, na definici organizační struktury projektu a vazbou na definici rozsahu odpovědností a pravomocí pozic organizační struktury projektu. V jednotlivých částech projektu (definované milníky projektu) dochází ke kontrole úspěšnosti. Ta je systematickým prostředkem ke zjištění, zda se projekt nachází na správné cestě vzhledem ke stavu dané části projektu a harmonogramu projektu. Dochází k rozhodování, zda pokračovat v projektu beze změny, zda zajistit přeplánování dané části vzhledem k novým okolnostem.

>Harmonogram projektu Info

Vychází z plánu požadavků na systém ze strany zákazníka, z plánů aktivit a zdrojů, z plánu vytížení zdrojů projektu.

>Rozpočet projektu Info

Vychází z plánu aktivit a zdrojů projektu, plánu pevných nákladů.

>Plán eliminace rizik Info

Vychází z mapy kritické cesty, analýzy rizik projektu, plánu nepředvídaných situací a případně dalších souvisejících plánů.

>Plán realizace projektu Info

Vychází z harmonogramu projektu, definovaných milníků projektu a mapy kritické cesty.

Instalace, parametrizace, integrace Info

Na základě plánu realizace a výsledků analýzy je provedena instalace a kompletní nastavení parametrů systému, včetně jeho případné integrace s ostatními systémy.

Školení Info

Vyškolení, test a hodnocení uživatelů systému.

Zkušební provoz Info

Uživatelské ověření funkčnosti systému a odladění problémů, které se vyskytnou během zkušebního provozu.

Ostrý provoz systému Info

Po ukončení zkušebního provozu a akceptaci je systém předán do rutinního užívání.

Úspěšně dokončenou implementací přechází životní cyklus systému do fáze podpory. Všechna námi dodávaná řešení jsou podporována po celou dobu životnosti. Dle úrovně SLA (Service Level Agreement) je podpora rozdělena do několika úrovní.

Základní podpora
Zahrnuje službu hot-line a vzdálenou správu aplikací.

Provozní podpora
Služba zahrnuje podporu, která souvisí s provozováním aplikačního programového vybavení a nemá systémový či technický charakter. Jedná se zejména o instalace aplikací a podporu při jejich zavádění, školení, řešení provozních problémů v místě provozování aplikací, konzultace, operativní jednorázové analytické či programátorské práce prováděné na základě specifických požadavků, příp. další činnosti obdobného charakteru dle požadavků zákazníka.

Systémová podpora
Služba zahrnuje systémovou správu, instalaci a konfiguraci systémových softwarových prostředků, optimalizaci systémového prostředí pro provoz aplikací.

Technická podpora
Služba zahrnuje zejména technický servis hardwarových prostředků, opravy, technickou profylaxi, příp. další práce obdobného charakteru dle požadavků zákazníka. Nejvyšší úrovní podpory řešení jsou svěřená správa a outsourcing.

Managed services (svěřená správa), případně úplný outsourcing je vysoce efektivní způsob zajištění IT potřeb pro celou škálu subjektů, ve kterých jsou klíčové aktivity firmy přímo nebo nepřímo závislé na informačním systému.

U řady činností hraje infrastruktura výpočetní techniky nepostradatelnou úlohu, často jsou na ní závislé klíčové činnosti organizace. I v prostředí nejmenších firem bývají proto stanoveny vysoké požadavky na funkčnost, dostupnost a výkonnost prostředků výpočetní techniky. Pokud subjekt přímo nepodniká v oboru IT, znamená pro něj správa a údržba systémů obvykle zřízení provozního IT útvaru, s čímž jsou spojeny nezanedbatelné provozní náklady, investiční výdaje a administrativní zátěž.

Alternativou k tradičnímu přístupu je využití služeb specializované IT firmy, která převezme všechny provozní IT činnosti formou svěřené správy nebo formou plného outsourcingu.

Svěřená správa sítí, serverů, PC, tiskáren a dalších IT technologií představuje poskytování pravidelné služby zahrnující systémovou správu, údržbu, vzdálený dohled a hot-line nad všemi určenými systémy, které zůstávají majetkem zadavatelské firmy. Specializovaná IT firma poskytne portfolio denních provozních služeb a garantuje provozuschopnost podle sjednaného plánu dostupnosti systému – SLA (Service Level Agreement).

Úplný outsourcing potom představuje dodávku čistých IT služeb, ve které jsou integrovány služby technické správy, údržby, vzdáleného dohledu a hot-line s poskytováním potřebné HW a SW infrastruktury jako součásti služby. Potřebná technologická infrastruktura je majetkem IT firmy, zákaznická firma využívá pouze její technologické funkce. Podobně jako u svěřené správy je sjednán SLA.

Proužek

Copyright © 2008 WV SYSTEMS s.r.o. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu společnosti WV SYSTEMS s.r.o. zakázáno.